Kongres Kobiet

Kongres Kobiet powstał w czerwcu 2009 roku, jako ruch społeczny, aktywizujący kobiety w Polsce społecznie i politycznie. Punktem wyjścia były działania podjęte wokół organizacji I Kongresu Kobiet czyli zjazdu ponad 4 tys. kobiet z całego kraju, które dyskutowały o wkładzie kobiet w historię ostatniego 20-lecia w Polsce. 

 

Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Kongres skupia kobiety z całej Polski, o różnych poglądach, wywodzących się z różnych środowisk. Nie jest związany z żadną instytucją  ani z żadną partią polityczną.

 

 1. Największy ruch społeczny w Polsce, który stale rośnie w siłę!
 2. Inicjatywa zrzeszająca osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców, gospodynie domowe i inne osoby.
 3. Skupia kobiety z całej Polski, niezależnie od ich poglądów, środowisk, przynależności społecznej, partyjnej, organizacyjnej, środowiskowej, zawodowej.
 4. Nie jest reprezentacją żadnej partii politycznej ani nie utożsami się z żadnymi politycznymi interesami czy programami.
 5. W niektórych swoich celach jest polityczny, ale ponadpartyjny.
 6. Instytucjonalną i prawną emanacją Kongresu jest Stowarzyszenie Kongres Kobiet.
 7. Kongres Kobiet to coroczna Wielka Konferencja, która odbywa się w Warszawie w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki. Spotyka się tam prawie 10 000 kobiet z całej Polski, którym blisko są idee Kongresu: idee demokracji, równość płci, dobrobytu, społeczeństwa obywatelskiego, sprawiedliwości, wolności i tolerancji.
 8. Kongres Kobiet to również wiele corocznych inicjatyw, spotkań regionalnych, szkoleń i debat; kobiety spotykają się zarówno w dużych miastach wojewódzkich, jak również w miastach powiatowych, gminach, wsiach. 
 9. Celem wszystkich kongresowych spotkań jest podnoszenie świadomości, wymiana informacji o aktywności i problemach kobiet w Polsce, wzajemna pomoc, budowanie więzi, solidarność, formułowanie postulatów oraz stwarzanie mechanizmów służących ich realizacji. 

 

Główne działania i postulaty Kongresu Kobiet dotyczą dziesięciu dziedzin:

 1. Stwarzania mechanizmów służących wyrównywaniu szans i możliwości kobiet w życiu publicznym (parytety, kwoty).
 2. Przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
 3. Równoważenie roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn.
 4. Stwarzanie instytucji stojących na straży równych praw oraz równych szans i możliwości kobiet. 
 5. Aktywizacji politycznej, samorządowej i obywatelskiej kobiet. 
 6. Poprawy sytuacji zawodowej kobiet (w tym wzmocnienia praw reprodukcyjnych szczególnie refundacji zapłodnienia in vitro).
 7. Aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet.
 8. Edukacja w duchu równości, przeciwdziałaniu wykluczającym stereotypom (w edukacji i kulturze masowej).
 9. Promocja działalności kulturotwórczej kobiet.
 10. Troski o status i prawa kobiet wiejskich.